ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №487

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява проекта за изменение на Кадастралните карти и кадастралните регистри /КККР/ за поземлени  имоти:

 

1.Разделяне на поземлен имот 37321.65.284, землище с.Клокотница

проектен поземлен имот 37321.65.513

проектен поземлен имот 37321.65.514

проектен поземлен имот 37321.65.515

 

2.Разделяне на поземлен имот 37321.69.349, землище с.Клокотница

проектен поземлен имот 37321.69.50

проектен поземлен имот 37321.69.51

проектен поземлен имот 37321.69.52

 

3.Разделяне на поземлен имот 37321.73.57, землище с.Клокотница

проектен поземлен имот 37321.73.307

проектен поземлен имот 37321.73.308

проектен поземлен имот 37321.73.309

 

4.Разделяне на поземлен имот 37321.62.303, землище с.Клокотница

проектен поземлен имот 37321.62.524

проектен поземлен имот 37321.62.525

проектен поземлен имот 37321.62.526

проектен поземлен имот 37321.62.527

проектен поземлен имот 37321.62.528

 

5.Поземлен имот 77195.231.1, землище гр.Хасково, представлява Земеделска територия с начин на трайно ползване – Дървопроизводителни горски площи. Предложението е да се смени трайното предназначение на „Горска територия“

 

6.Поземлен имот 77195.231.2, землище гр.Хасково, представлява Земеделска територия с начин на трайно ползване – Дървопроизводителни горски площи. Предложението е да се смени трайното предназначение на „Горска територия“

 

7.Разделяне на поземлен имот 77195.336.37, землище гр.Хасково

проектен поземлен имот 77195.336.44

проектен поземлен имот 77195.336.45

 

8.Разделяне на поземлен имот 77195.374.40, гр.Хасково

 проектен поземлен имот 77195.374.46

 проектен поземлен имот 77195.374.47

проектен поземлен имот 77195.374.48

 

Разделяне на поземлен имот 77195.500.47, гр.Хасково

проектен поземлен имот 77195.374.80

 проектен поземлен имот 77195.374.81

 

2.Решението за одобряване на проекта за изменение на КККР за поземлените имоти с новите проектни идентификатори,  да бъде изпратено в АГКК - гр. Хасково за отразяване в регистрите.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/