ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №486

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията, Общински съвет – Хасково приема Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

 

2. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

Приложение: Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021 – 2027г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/