ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №481

 

 

     

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

    1. УПИ ХХIV в  кв.15  по  плана  на с.Долно Големанци, Община Хасково с площ  931,00 кв.м., с начална тръжна цена 7 000,00 лева без ДДС.

    2. УПИ ХI в  кв.18  по  плана  на с.Долно Големанци, Община Хасково с площ  611,00 кв.м., с начална тръжна цена 4 700,00 лева без ДДС.

    3. УПИ Х в  кв.18  по  плана  на с.Долно Големанци, Община Хасково с площ  601,00 кв.м., с начална тръжна цена 4 625,00 лева без ДДС.

 

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/