ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №480

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 77195.713.248 по КК на гр. Хасково, целият с площ от 1 573,00 кв.м. се продава на „ИМОБИЛИЕ 93“ ЕООД, представлявано от Тодор Колев, за  сумата от 94 380,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/