ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

 

 

РЕШЕНИЕ №470

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12, т.23 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с §37 и §39 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие,  Общински съвет Хасково одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/