ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

 

РЕШЕНИЕ №469

 

 

На основание чл. 21, ал.1, и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет Хасково:

  1. Дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023), съфинансирана от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020 г.
  2. Дава съгласие за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на проекта за ефективното функциониране на ОИЦ – Хасково.
  3. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите административни действия за изпълнение на т.1 и т. 2 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/