ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

         

 

РЕШЕНИЕ №466

 

1. На основание чл.266, ал.2 от ТЗ и чл.10, ал.1, т.19 и чл.30, ал.2 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Ощински съвет – Хасково удължава първоначално определения срок за ликвидация до 31 декември  2021 г.

 

2. Във връзка с решението по т.1, продължава срока на договора за възлагане на управлението с ликвидатора Маври Индежбазов, като определя  месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. Другите  условия по Договора с ликвидатора  остават непроменени.

 

3.  Определя допълнителен финансов ресурс за приключване на ликвидацията на  “Обреден  дом” ЕООД  - гр.Хасково, в размер на 38 000 лв. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Хасково.

 

4. Задължава ликвидатора да състави Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал на действащото общинско търговско дружество  за периода от началото на отчетния период /01.01.2021 г./ до датата на вписването в Търговския регистър на дружеството в ликвидация.

 

5. Задължава ликвидатора да състави нов верен Начален баланс при ликвидация на дружеството към 14.05.2021г.

 

6. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/