ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ХАСКОВО

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково със свое  Решение №465 от 26.11.2021 г.:

 

1.Открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независим финансов одит.

 

2.Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100% общинско участие, както следва:

  • Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;
  • Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
  • Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество , което да бъде в отделен, непрозрачен плик;
  • Декларация за конфликт на интереси;
  • Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;
  • Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.

3.Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.

 

4.Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Хасково. Върху плика участникът записва „Участие в процедура: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „СБАЛО“ ЕООД – гр.Хасково за 2021 г.“ Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 

5.Офертите за участие се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

 

6.Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

 

7.Когато няма подадени документи за участие в процедурата, ПК по бюджет и финанси прави предложение да се удължи срока за подаване на заявления с още 10 дни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/