ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

  

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021-2025 година

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение № 136/14.03.2019г. на Министерски съвет е приета Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2021-2025 година. Предложена е за обществено обсъждане на 20.09.2021г., като на страницата на Община Хасково и Общински съвет Хасково е качен изготвения Проект на програмата.

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на България и останалите страни членки на Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в населените места.

 

МОТИВИ за приемането на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021 - 2025 г.

 

Причини, които налагат приемането:

Изискванията на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните.

 

Описание на проблема:

Наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за гражданите на Община Хасково. Те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека. Много от гражданите се страхуват от безстопанствените кучета и те създават дискомфорт на населението.

 

Цели:

- Установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени кучета, като се гарантира хуманното отношение към тях, здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на гр. Хасково.

- Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на популацията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и прилагане на посочения по-горе ефективен подход.

 

Финансови средства за изпълнение на програмата:

Приемането на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021-2025 година е свързано с изразходване на финансови средства от бюджета на общината.

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, съгласно чл. 40б от ЗЗЖ са:

- Бюджет на Община Хасково – необходими са прогнозно 140 000 лв. за годишно обезпечаване на разходи, свързани с функционирането на приюта за безстопанствени животни. За да се стигне до крайната цена са взети предвид разходите за възнаграждения, социални и здравни осигурителни вноски, разходите за храна, медикаменти, работно облекло, материали, вода, горива и енергия, разходите за външни услуги, текущ ремонт, разходи за застраховки, данъци и такси /Съгласно Приложение 1/. За ремонт на Общинския приют за безстопанствени кучета – Сграда 1 и Сграда 2 са необходими средства в размер на 59 832,65 лв.

- Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВМД

- Дарения от физически и юридически лица.

- Източници на финансиране по програми на ЕС.

                 

Задачи и очаквани резултати:

- Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета и намаляване до минимум на случаите на изоставяне на животни.

- Намаляване до минимум на рисковете от разпространяване на зоонози /болести предавани от животни на хора/ - чрез редовно обезпаразитяване и наблюдение на безстопанствените животни.

- Ефективна превенция на проявите на нехуманно отношение към животни.

- Намаляване до минимум на броя на инцидентите, свързани с кучета.

- Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

- Повишаване на безопасността на градската среда.

- Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

- Утвърждаване на законовите критерии за третиране на животни.

 

         Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

Програмата е съобразена с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление, Закон за Закона за защита на животните, приетата с  Решение № 136 от 14.03.2019 год. на Министерски съвет Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, Наредба № 4 от 01.02.2021 год. за прилагане на  Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетности, и други нормативни актове, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочените законови и подзаконови нормативни актове с правовите норми на Европейския съюз.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 1, т.12, т.23, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните, приема „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021-2025 година“.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

                    /Станислав Дечев/