ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

                      

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за промяна на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

 

1.Причини, които налагат приемането на предложеното изменение:

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е приета с Решение №201 от 06.11.2020 г. на Общински съвет-Хасково.

Проектът за изменение касае уточняването на средномесечния доход на член от семейството /домакинството/, като се съобрази с наложените промени в заплащането на труда в условията на пандемия, както и с факта, че лицата с увреждане получават помощи по ЗХУ, които допълнителни средства завишават дохода на лицата над установената минимална работна заплата за страната, което от своя страна би довело до прекратяване на договорите им за наем на общински жилища.

 

2.Цели, които се поставят с предложеното изменение:

 Основната цел, която ще се постигне с приемането на новото изменение на наредбата е осигуряване на социална подкрепа, както на хората с увреждане, така и на хората, работещи на „първа линия“.

В чл.5, ал.1, т.7 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е определено, че: „средномесечният доход на член от семейството /домакинството/, след облагане със съответните данъци за предходната година, да е по-нисък или равен на минималната работна заплата за страната“.

Предлагам да се допълни в същата точка текст, че: „от сумата следва да бъдат изключени средства и доходи, отпускани или изплащани, временно или еднократно, по повод: допълнително материално стимулиране от работодател; средства за Covid-19 и за извънредна епидемична обстановка; помощи по Наредба № РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление; помощи по ЗХУ“.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новото изменение на наредбата:

За прилагане на изменението на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково не са необходими финансови средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на новото изменение на наредбата:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. Приемането на предложеното изменение ще доведе до:  преодоляване на проблема със завишаването на средномесечният доход на член от семейството /домакинството/, както на хората с увреждане, така и на хората, работещи на „първа линия“.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящето изменение на чл.5, ал.1, т.7 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е в пълно съответствие със ЗМСМА, със законодателството на Република Българи, регламентиращо дейността на органите за местно самоуправление, както и с Европейската харта за местно самоуправление.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

 

Чл.5, ал.1, т.7 придобива следната редакция: „средномесечният доход на член от семейството /домакинството/, след облагане със съответните данъци за предходната година, да е по-нисък или равен на минималната работна заплата за страната, като от сумата следва да бъдат изключени средства и доходи, отпускани или изплащани, временно или еднократно, по повод: допълнително материално стимулиране от работодател; средства за Covid-19 и за извънредна епидемична обстановка; помощи по Наредба № РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление; помощи по ЗХУ“.

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

 

Съгласували:

Любомир Михов

Директор Д-я „ИСДУОС”

 

 

 

 

Изготвил:

Марияна Чоева

Ст. експерт Отдел „РОС”, Д-я „ИСДУОС”