СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 04.10.2021 г. е публикувана Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 03.11.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.