ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1  И ЧЛ.28“А“ ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1, ЧЛ.47, АЛ.4 И ЧЛ.49 „А“  ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА  22 ОКТОМВРИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

                                     

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“, ПРИОРИТЕТНА ОС 9 „ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗИ“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 18.10.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

        

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/