ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.10.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №454

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, т.1 и чл.4 от Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, Общински съвет – Хасково удостоява с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО”проф.д-р Димитър  Масларов.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/