ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.10.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №452

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на проектен поземлен имот с идентификатор 77195.109.72 с НТП – за селскостпански, горски, ведомствен път.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/