ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.10.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №448

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 от Закона за общинската собственост, чл. 225 от ЗЗД, чл.3, чл.4, чл.5 и чл.14, ал.1 във връзка с чл.16 ал.1 от Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково, Общински съвет – Хасково :

 

1. Дава съгласие Община Хасково да придобие чрез дарение Поземлен имот с проектен номер 77195.702.657, образуван от Поземлен Имот с идентификатор 77195.702.107 по КК на гр. Хасково,  от собствениците Петя Калинова и Иван Калинов.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи договор за дарение.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/