ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.10.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №445

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

 

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.711.260 по КК на гр.Хасково  от 12,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

 

2.Дава съгласие да се придадат 12,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.711.260 към Поземлен имот с идентификатор 77195.711.76 по КК на гр.Хасково.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мартин  Янков, за прехвърляне в собственост  на частта от 12,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.711.260 по КК на гр.Хасково при цена 480,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/