ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №21

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.10.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №439

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково реши:

 

1.Дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 

2.Общински съвет – Хасково одобрява потенционалните партньори по проектното предложение:

Община Маджарово, гр. Маджарово 6480, ул. „Петър Ангелов“ 1, ЕИК 000903693, представлявана от Ерджан Юсуф - кмет

Община Стамболово, 6362 с. Стамболово, област Хасково, ЕИК 000904261, представлявана от Аднан Йълдъз – кмет

Международна Асоциация за развитие Норвегия /International Development Norway Association/, адрес: Кьопманнсгата 5, 7013 Тронхайм, Норвегия, представлявано от Андерс Щолен – председател.

 

3.Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите административни действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/