ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

            от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

            Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Хасково

 

            1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с Общинска администрация. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Хасково е приет с Решение №26 от 02.02.1996г.Същият е променян и допълван многократно с Решения № 9/19.11.1999 г., №195/20.10.2000 г., №260/26.01.2001 г., №298/06.07.2001 г., №11/5.12.2003 г., №41/30.01.2004 г., №77/23.04.2004 г., №486/24.03.2006 г., №570/06.10.2006 г., №3/16.11.2007 г., №49/07.03.2008 г., №247/19.12.2008 г., №252/30.01.2009 г., №313/03.04.2009 г.,  №653/26.11.2010 г., №656/26.11.2010 г., №148/30.03.2012 г., №251/20.07.2012 г., №325/01.02.2013 г.,  №401/28.04.2017 г., №493/04.08.2017 г., №494/04.08.2017 г., №167/28.08.2020 г., №244/18.12.2020 г. и №308/23.04.2021 г. на Общински съвет – Хасково.

Измененията и допълненията в основни закони, регламентиращи дейността и правомощията на органа за местно самоуправление и функционирането на местната общност, са направили някои от текстовете и нормите в правилника недостатъчно ефективни и актуални. Има редица отменени текстове от Правилника с решения на административните съдилища.

Освен гореизложеното следва да се отчетат и следните обстоятелства, налагащи приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хасково:

В деловодството на Общински съвет – Хасково постъпи писмо с рег.индекс 11-02-02-12/2021г. от Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл. 145 ал.1 т.6 от ЗСВ.  Същото е във връзка с прилагането на разпоредбите на 37 и чл.38 от Закона за нормативните актове в редакцията му от ДВ бр.65/1995г., касаещи задължението за обявяване в Държавен вестник на правилника за дейността на общинския съвет.  Съществува съдебна практика /решение №3446 от 11.03.2019г. по адм.д. №9542/2018г. на ВАС/, съгласно която правилник за организацията на органа за местно самоуправление, който не е публикуван в ДВ при приемането му преди 2006г. подлежи на отмяна от съда. Може да се направи обосновано предположение, че един евентуален протест на прокуратурата би бил основателен и би довел до отмяна на целия правилник.

Допълнително следва да се има предвид и още една непълнота в действащия Правилник и несъответствието му на нормативен акт от по-висока степен. В чл. 22 ал.2 от ЗМСМА е уредено актовете на общинския съвет да се разгласяват на населението на общината в срока, чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон. В Правилника следва да бъде конкретизиран другия начин, предписан в чл. 22 ал.2 от ЗМСМА.

В проекта за правилник се предвиждат нови разпоредби, касаещи питанията към кмета на общината. Чрез „питанията“ по актуални въпроси, които представляват обществен интерес, се осъществява контрол от страна на общинските съветници, както върху дейността на органа на изпълнителна власт в общината, какъвто се явява кмета, така и върху дейността на общинската администрация. В действащия правилник в точка „Питания“ от дневния ред всеки общински съветник има право да отправи своите въпроси без предварително да ги е предоставил на кмета на общината. Когато субектът, който следва да отговори, не е запознат предварително с въпроса, то няма как своевременно да се даде пълен и изчерпателен отговор. Получава се ситуация, при която отговорът по актуален въпрос се дава на следващото заседание, което е най-рано след един месец. С предложения нов ред за отправяне на „питания“, отговорът ще се получава на самото заседание, в случай че е подаден в срок от 10 дни преди неговото начало.

Доколкото са налице и ситуации, които възникват след изтичането на този срок, но същите са от изключително обществено значение, е предвидена възможност, общинските съветници да поставят своите питания писмено, непосредствено преди началото на заседанието на съвета, като включването им в дневния ред в т. „Питания“ ще става с решение. В този случай обаче остава възможността отговор да бъде получен в срок до 10 дни след заседанието. По този начин контролът, който се осъществява от общинските съветници ще се подобри и същия ще стане по-ефективен, тъй като те ще получават своевременно отговори на техните питания.

В проекта за Правилник се предвиждат нови разпоредби по отношение на изменението в сроковете за изпращане на поканата за свикване на извънредно заседание на общинския съвет, както и по-голямата публичност при разгласяване на актовете на общинския съвет съобразно чл. 22, ал.2 от ЗМСМА.

 

 

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 

Основната цел, която ще се постигне с приемането на новия Правилник е пълно и точно съобразяване на разпоредбите му с разпоредбите на действащите нормативни актове от по-висока степен, касаещи дейността на органа за местно самоуправление От друга страна видно от писмото на Окръжна прокуратура  Хасково, осъществяваща общ надзор за законност върху актовете на общинския съвет се касае за неспазена процедура при приемането на действащия подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хасково към момента на приемането му, а именно 02.02.1996г. Към този момент са действали разпоредбите на чл. 37 и 38 от ЗНА в редакцията имот ДВ 65/1995г.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на Правилника не са необходими  финансови средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на Правилника

Да се доведе до пълно съответствие на Правилника със ЗМСМА и другите законови нормативни актове, регламентиращи действието на органа за местно самоуправление, до предоставяне на допълнителни  възможности на гражданите на Община Хасково да се запознават с актовете на ОбС, до осъществяване на по-ефективен контрол от страна на общинските съветници върху дейността на изпълнителната власт.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият Правилник е в пълно съответствие със ЗМСМА, със законодателството на Република България, регламентиращо дейността на органите за местно самоуправление, както и с Европейската харта за местно самоуправление.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Хасково взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

ОТМЕНЯ Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хасково, приет с Решение №26 от 02.02.1996г. /изм. и доп. с решения № 9/19.11.1999 г., №195/20.10.2000 г., №260/26.01.2001 г., №298/06.07.2001 г., №11/5.12.2003 г., №41/30.01.2004 г., №77/23.04.2004 г., №486/24.03.2006 г., №570/06.10.2006 г., №3/16.11.2007 г., №49/07.03.2008 г., №247/19.12.2008 г., №252/30.01.2009 г., №313/03.04.2009 г.,  №653/26.11.2010 г., №656/26.11.2010 г., №148/30.03.2012 г., №251/20.07.2012 г., №325/01.02.2013 г.,  №401/28.04.2017 г., №493/04.08.2017 г., №494/04.08.2017 г., №167/28.08.2020 г., №244/18.12.2020 г. и №308/23.04.2021 г./ на Общински съвет – Хасково.

 

 

            Приложение: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/

 

 

 

Прикачени файлове