ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28„А“ ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 И ЧЛ.49„А“  ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 8 ОКТОМВРИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

                                     

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ППС И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.56 „Б“, АЛ.5, Т.4, ГЛАВА ТРЕТА, ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПМС №219/05.10.2017 Г., В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА BGENVIRONMENT-4.004 – ОТКРИТА ПОКАНА №3 „КЛИМАТ“, РЕЗУЛТАТ 4 „ПОВИШЕНА СПОСОБНОСТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ДА НАМАЛЯВАТ ЕМИСИИТЕ И ДА СЕ АДАПТИРАТ КЪМ ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ КЛИМАТ“ НА ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО /ФМ НА ЕИП/ 2014-2021 Г.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРОМЯНА ВИДА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.113.263 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО ОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /В Ж.К. „ОРФЕЙ“/

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /В С.МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.540 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.711.76 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, УЛ. „ДОБРОВОЛЕЦ“ №2-4/.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.713.465 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“,  ТУРИСТИЧЕСКА ХИЖА/.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.42 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ №10/.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАРЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ХАСКОВО /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН НОМЕР 77195.702.657, ОБРАЗУВАН ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.107 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАРЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ХАСКОВО /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН НОМЕР 77195.701.663, ОБРАЗУВАН ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.701.658 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРОЕКТЕН НОМЕР 77195.701.664, ОБРАЗУВАН ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.701.657 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

 

16..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ И ОБЕДИНЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ И ЗА ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ.

 

18..ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.109.23, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПОПАДАЩ В ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ С НТП – ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ, ВЕДОМСТВЕН ПЪТ ПО РЕДА НА ЗОЗЗ.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „КЕКЛИЧЕВО СТОПАНСТВО“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО“ – ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР МАСЛАРОВ.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

22.ИНФОРМАЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ ПОЛУГОДИЕТО НА 2021 Г.

        

23.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

                                     

На 04.10.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 05.10.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 06.10.2021 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.30 ч.

 

 

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/