ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №427

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16а от ЗУТ на ПИ 77195.730.242 – път, ж.р. „Изгрев“, гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/