ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №426

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 72953.16.27 /проектен идентификатор 72951.16.620/ по КККР на землище на с.Тракиец, м. „Срещу село“, община Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/