ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №421

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да финансира чрез предоставяне на субсидия в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева на Сдружение „Футболен клуб Саяна Хасково“ – град Хасково, от тях: 38 000 лева осигурени по бюджета по §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лице с нестопанска цел“ и 12 000 лева за сметка на §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни нуждиот бюджета на община Хасково за 2021 година.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/