ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №418

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 и чл. 47 от Търговския закон, чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.62, ал.1 и ал.7 и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21 и чл.22 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково:

I.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД, която ще се проведе при следните етапи:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3.Събеседване с кандидатите.

До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката т.2, не по-малко от 4,50.

 

II.Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:

1.да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

2.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност;

4.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5.да не са поставени под запрещение;

6.да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7.да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;

8.да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

9.да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ;

10.да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име;

11.те или свързани с тях лица да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;

12.те или свързани с тях лица да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на дружеството

 

III.Необходими документи за участие в конкурса.

 

1.Заявление свободен текст за допускане до участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

2.Плик №1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие: Автобиография-европейски формат; Свидетелство за съдимост; Диплома за завършено висше образование - медицинско или икономическо, диплома/свидетелство за придобита основна специалност – копие; Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения – копие; Трудова и/или осигурителна книжка – копие; Декларация, че са налице условията т.II т.4-т.12; Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Плик №2 съдържащ Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

-Анализ и оценка на състоянието и дейността на лечебното заведение. Задължава Община Хасково да предостави на всички кандидати необходимите документи на базата, на които да изготвят Анализа и оценката на състоянието и дейността на лечебното заведение.

-Тенденции и възможности за развитие на лечебното заведение

-Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на лечебното заведение

-Приложимост и етапи за реализиране на програмата.

 

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. Документите за участие в конкурса се приемат в стая 309, ет.3 в сградата на община Хасково, гр. Хасково, площад „Общински“ №1 в срок до 30 дни от публикуване на решението в местен вестник. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

 

3.Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл.8, ал.3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

- съответствие на проекта с нормативната уредба;

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; - логическа структура на разработката;

-съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение

-логическа структура на разработката

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

 

IV.Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл.8, ал.4 от Наредба № 9:

-обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

-степен на познаване на нормативната уредба;

-способност да се планират и взимат управленски решения;

-административни умения, професионални и делови качества;

-комуникативни способности и организационни способности;

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

V.Теми предмет на събеседването, съгласно изискванията на чл.3, ал.1, т.4 от Наредба 9:

1.Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.;

2.Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение

3.Органи на управление на лечебните заведения – права и задължения;

4.Нормативна уредба в областта на здравеопазването;

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсната процедура има право на допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана в управлението на лечебните заведения

 

VI.Конкурсът ще се проведе на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 10:00 часа в централната сграда на Общинска администрация Хасково, пл. „Общински №1, заседателна зала - втори етаж.

 

VII.Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: Представител на Община Хасково,

Секретар: Представител на Община Хасково - правоспособен юрист;

Членове:

1. Представител на РЗИ

2. Георги Пеев - общински съветник;

3. д-р Николай Николов - общински съветник;

 

Резервен член: Атанас Асенов - общински съветник.

 

Определя еднократно възнаграждение в размер на 100 лева на членовете на комисията, на които се дължи в изпълнение на чл.5, ал. 1 и 2 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

VIII.Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на лечебното заведение, съгласно приложение № 1.

 

IX.Приема правила за провеждане на конкурса и работа на комисията.

 

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати, както и декларация по чл.5, ал.8 от Наредба 9/2000 г. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за разглеждане на представените документи. Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията, като проверява за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените изисквания или не са представили някой от изискуемите документи.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред комисията представените от тях програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците програми по утвърдените критерии за оценка

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 4,50.

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии за оценка.

 

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване.

До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване, не по-ниска от 4,50.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол, с който предлага на Общинския съвет за одобрение кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.

В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява класирането на определеното за това място и уведомява участниците за това.

X.Делегира на Кмета на Община Хасково да извърши необходимите действия за провеждане на конкурса.

 

На основание чл.3 ал.2 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ настоящото решение да се публикува в един местен вестник и на официалната страница на Общински съвет - Хасково – http://www.savet.haskovo.bg/.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/