ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №415

 

 

           

На основание чл.137, ал.1 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване прават на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2020 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

 

2. Не освобождава от отговорност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

 

3. Натрупаната печалба от 15 хил. лв. към 31.12.2020 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                       /Таня Захариева/