ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.08.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №414

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:

 

1.Приема корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2021 г. на Община Хасково, съгласно Приложение №1.

 

2.Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2021 г. в посока увеличение с 1 263 740 лв., съгласно Приложение №2.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/