ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

Oт общински съветници на Представителна група на „БСП за България“ в Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

            Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

            Общинските съветници от „БСП за България“ в Общински съвет - Хасково предлагаме да се приеме удължаване на срока за заплащане на такса битова отпадъци с отстъпка с два месеца. Това е една от мерките за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Общински съвет – Хасково през последните години вече направи изключение и прие с извънредни решения удължаването на този срок. За нас обаче е важно тeзи инцидентни решения да бъдат нормативно обвързани и за следващите години и това да се превърне в практика.

            С предприетите мерки ще подпомогнем и облекчим гражданите на Община Хасково, както и местния бизнес, които според данните от Националния статистически институт получават едни от най-ниските доходи в Република България.

            Съгласно чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, „Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.“, но съща така не е предвиден и срок за заплащане на ТБО с отстъпка, което дава прерогативи на общинските съвети сами да го определят.

С вяра, че ще преминем през тежкото време по-силни и подкрепящи хората, които са ни избрали да провеждаме местна политика в Община Хасково.
            Предлагаме финансирането на това предложениe да бъде осигурено от План-сметките за разходите от такса битова отпадъци за съответните календарни години.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

                           

Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасковокакто следва:

 

„Чл.17.(2) Предплатилите таксата битови отпадъци за цялата година до 30 юни на текущата година, ползват отстъпка от 5 /пет/ на сто.“

 

 

 

 

Общински съветници на Представителна

група на „БСП за България“:

                                                          /Камен Тодоров/

                                                          

                                                           /Богдан Кирилов/