ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

  

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на чл. 56 “Б”, ал.5, т.4, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Общински съвет Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Наредбата/ с Решение №565 от 07.02.2003 г. С Решение №501 от 26.03.2010 г. на Общински съвет Хасково е създадена нова т.4 в ал.5 на  чл. 56 “Б” от Наредбата.

Въз основа на Докладна записка от управителя на ОП „Спорт, отдих и туризъм“, се установява необходимостта от изменение на чл. 56 “Б”, ал.5, т.4 от Наредбата.

Тази точка в Наредбата гласи: Продажба на право на публикуване за един месец на един брой виртуален рекламно-информационен материал в интернет страницата на ОП “Туристически информационен център” www.haskovo.com, както следва:

снимка с текст в главните менюта на страницата – 30 лева;

банер с размери 165/78 пиксела    – 50 лева;

банер с размери 165/156 пиксела – 80 лева;

банер с размери 165/312 пиксела – 100 лева;

банер с размери 160/600 пиксела – 130 лева.

 

Необходимо е да се направят следните промени:

  1. Текстът – ОП “Туристически информационен център” да се замени с ОП „Спорт, отдих и туризъм“
  2. Сайтът - www.haskovo.com да се замени с www.visithaskovo.com

I.Причините, които налагат предлаганото изменение:

Причините, които налагат приемането на промените в чл. 56 “Б”, ал.5, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общин Хасково, касаещи продажба на право на публикуване за един месец на един брой виртуален рекламно-информационен материал в интернет страницата на общинското предприятие са реализираното преобразуване на ОП „Спорт и отдих“ и ОП „Туристически информационен център“ в ОП „Спорт, отдих и туризъм“, прието с Решение № 158 от 28.08.2020г. на Общински съвет – Хасково.

II.Целите, които се поставят са:

Привеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково в съответствие с приетите от Общински съвет – Хасково нормативни актове.

 III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

IV.Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на чл. 56 “Б”, ал.5, т.4  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

         РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва: 

 

 §1 Чл. 56 “Б”, ал.5, т.4 от Наредбата придобива следната редакция:

 Продажба на право на публикуване за един месец на един брой виртуален рекламно-информационен материал в интернет страницата на ОП “Спорт, отдих и туризъм” www.visithaskovo.com, както следва:

снимка с текст в главните менюта на страницата – 30 лева;

банер с размери 165/78 пиксела    – 50 лева;

банер с размери 165/156 пиксела – 80 лева;

банер с размери 165/312 пиксела – 100 лева;

банер с размери 160/600 пиксела – 130 лева.

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА ХАСКОВО:

                    /Станислав Дечев/

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.