ДО          

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на  Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С рег.индекс: 53 Т-07-11/18.08.2021 г. и рег.индекс: 53 Т-07-12/18.08.2021 г. са постъпили Докладни записки от управителя на ЕООД „Тролейбусен транспорт” - гр.Хасково, с които се предлагат промени в Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

Първото предложение за промяна е в Глава Пета „Паркиране“ от Наредбата, а именно:

 

Текстът на чл.27 (2) „Местата за паркиране по предходната алинея /Приложение 2/ се районират и се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и чрез надписи на водачите се указват условията за паркиране. /изм. с Решение №788 от 27.03.2015 г./ Постоянно живущите в “синя зона”, които: не са продали, преустроили и предоставили гаражите си за друго предназначение или не разполагат с такива, могат да закупят абонаментен талон на стойност 72 лв. с ДДС за година без гаранция за запазено място.“ /доп. с Решение №523 от 30.04.2010 г./

 

да се измени и да се допълни с ал.2а, както следва:

 

Чл.27 (2)Местата за паркиране по предходната алинея /Приложение 2/ се районират и се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и чрез надписи на водачите се указват условията за паркиране. /изм. с Решение №788 от 27.03.2015 г./ Постоянно живущите в „синя зона“, които не са продали, преустроили и предоставили гаражите си за друго предназначение или не разполагат с такива, могат да закупят талон за определен район в „синя зона“ на стойност 10 лева с ДДС за месец или 120 лева с ДДС за година без гаранция за запазено паркомясто.

Чл.27 (2a) Правото по чл.27, ал.2 от настоящата Наредба се прилага за един автомобил на обособен жилищен имот. За първия автомобил се заплаща сумата, определена по чл.27, ал.2, за втори автомобил лицата заплащат – 180.00 лв. /с вкл.ДДС/, а за трети и всеки следващ автомобил – 240.00 лв./с вкл.ДДС/. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“ в съответствие с предходното изречение.

 

Текстът на чл.27 (3) Юридическите и физическите лица, желаещи да ползват абонаментната система на паркиране закупуват абонаментен талон на стойност 960 лв. с ДДС за срок от 1 година – за конкретно паркомясто в зона “Център”. За зона “А”, включваща останалата част от територията на града, юридическите лица заплащат абонаментен талон на стойност 480 лв. с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто, а физическите лица – 360 лв. с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто./изм. с Решение №78 от 04.04.2008 г. и Решение №133 от 27.06.2008 г./

 

да се измени, както следва:

 

Чл.27 (3) Юридическите и физическите лица, желаещи да ползват абонаментната система на паркиране, закупуват абонаментен талон на стойност 1200 лева с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто в зона „Център“. За зона “А”, включваща останалата част от територията на града, юридическите и физическите лица заплащат абонаментен талон на стойност 600 лв. с ДДС, за срок от 1 година за конкретно паркомясто.

 

 Текстът на чл.27 а (1) Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 50  лв.

3.За една година – 360 лв.

 

да се измени, както следва:

 

Чл.27 а (1) Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 80.00  лв. /цялата „синя зона“/

3.За един месец в определен район на „синя зона“ – 20.00 лв. /по месторабота/

4.За една година – 540 лв./цялата „синя зона“/

 

Второто предложение за промяна касае Приложение №2 /Списък на улици и пространства в „синя зона“/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението, като се предлага да бъдат добавени улици и пространства /част от тях са били включени преди в „синя зона“ и впоследствие са отпаднали/, а именно:

         1.Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр. /стара зона/

         2.Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр. /стара зона/

         3.Ул.“Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр. /стара зона/

         4.Площад „Лебедан“ – 38 бр. /стара зона/

         5.Вход маг. „Лидл“ до вход  ОУ „Хр.Смирненски“ – 15 бр. /стара зона/

         6.Междублоково пространство ул. „В.Търново“, блок до военен стол /нова зона/

         7.Ул. „П.Р.Славейков“ от ул. „Еп.Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр. /нова зона/

         8.Ул. „Враня“ – 12 бр. /нова зона/

         9.Зоните по ул. „Кн.Богориди“ – 11 бр., ул. „Константин Фотинов“ – 10 бр. и ул. „Кавала“ – 15 бр. /стара зона/

         10.Бул. „България“ – от кръстовище ул. „Драгоман“ до комплекс XXI век – 8 бр. /стара зона/

         11.Ул. „Драгоман“ – от ул. „Ст.Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр. /стара зона/

         12.Ул. „Ст.Караджа“ – от ул. „Македония“ до бул. „България“ – 10 бр. /нова зона/

         13.Бул. „България“ от кръстовище с ул. „Вършец“ до стария хлебозавод – 20 бр. /стара зона/

         14.Ул. „П.Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр. /стара зона/

         15.Ул. „Хан Кубрат“ от  ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр. /стара зона/

         16.Пл.“Спартак“ – изток и запад – 49 бр. /стара зона/.

 

Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата:

 

- Публичните органи са отговорни за провеждането на политики, насочени към устойчиво и екологично развитие. В този смисъл в различни градове в Европейския съюз и в България са предвидени редица методи, средства и механизми за ограничаване използването на МПС в централна градска част и насърчаване на електрически такива, обществен транспорт и др. с оглед спецификата на града;

- Паркирането в зоните за платено паркиране е част от решаване на проблемите с трафика и чистотата на въздуха;

- Личните автомобили генерират повече трафик и замърсяват въздуха с фини прахови частици;

- Увеличението в цената на абонаментите ще накара хората да оставят личните си автомобили и да използват по-често градския транспорт;

- Цените в сега действащата Наредба не са актуализирани от 2020 г. Към днешна дата икономическите реалности са други /МРЗ се е увеличила със 150%, отчита се увеличение и в другите разходи/.

- Разширяване обхвата на „синя зона“, поради постоянно нарастващия брой на регистрираните автомобили, вкл. и тези, които са временно пребиваващи, концентрирани предимно в Централна градска част;

- Увеличение броя на живущите, които желаят да заплатят съответната такса, за да паркират около жилището си;

- Постъпили заявления от граждани, които изразяват желание зоната да се разшири и обхване избраните участъци от Централна градска част и комплексите, граничещи с нея.

 

Целите, които се поставят:

- Увеличение на приходите от абонаменти за платено паркиране с около 60-80 хил.лв. на година, които средства са необходими за покриване на инвестиция в „синя зона“ /въвеждане на SMS паркиране, електронен талон, знаково стопанство, освежаване на хоризонталната маркировка, увеличение на работните заплати на служителите в „синя зона“ – от 01.01.2021 г. МРЗ – 650 лв./

- Възстановяване на пълните разходи на дружеството по предоставената услуга, създаване на условия за разширяване на предлаганата услуга и повишаване на качеството.

- Да се установи траен ред за паркиране и нормално движение на всички превозни средства в по-голям участък от града;

- Да се оптимизира трафика и да се гарантира безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи;

- Да се посрещнат нуждите и да се откликне на необходимостта от контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили ориентирани в посочените зони;

- Да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа, предвид градоустройствените особености на всеки отделен участък, като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация на движението.

 

Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на изменението в Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Хасково. За обособяване на новите паркоместа, ще бъдат необходими средства около 15 х.лв., които ще бъдат за сметка на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр.Хасково.

За предоставяне на услугата е направена финансова обосновка, която е базирана на реалните разходи, направени от дружеството за предоставяне на конкретната услуга за паркинг и платено почасово паркиране в района на „синя зона“ в гр. Хасково. За да се стигне до крайната цена са взети предвид разходите за възнаграждения, социални и здравни осигурителни вноски, разходите за материали, разходите за външни услуги. Цената за почасово паркиране е фиксирана в сега действащата Наредба и е 1.00 лев на час с ДДС. С настоящото изменение се променят цените на месечните и годишни абонаменти.  Ако условно се приеме, че средномесечно работните дни са 20, а платеното време е по 8 часа на ден, то при сега действащата цена, стойността за ползване на паркомясто за 1 календарен месец би била 160 лева с ДДС. Предлага се месечния абонамент да бъде с 50% намаление от така определената стойност, което формира цена на месечен стикер в района на цялата „синя зона“ – 80.00 лв. /с вкл. ДДС/, съответно цена за избран 1 /един/ район /по месторабота/ - 20.00 лв. /с вкл.ДДС/.

Цената на годишен стикер за цялата „синя зона“ – 12 месеца х 80.00 лв. = 960 лв. х 44% отстъпка за предплащане при закупуване на правото за паркиране – 540.00 лв. с вкл. ДДС.

Предлага се цена на живущите в района на „синя зона“ от 10.00 лв. на месец или 120.00 лв. за цяла година с вкл. ДДС.

 

/Към Докладната записка са приложени: Приложение №1 – Финансови показатели „синя зона“ към 30.06.2021 г. и Приложение №2 – Цени на местата за платено паркиране в други общини/.

 

Очаквани резултати:

- Очакваните резултати са свързани с облекчаване трафика на автомобили, осъществяване на по-ефективен контрол върху режима на паркиране;

- Повишаване на безопасността на движение на автомобилите и пешеходците;

- По-добро обслужване на гражданите, имащи нужда от паркиране в определена зона.

- Генериране на приходи, които ще покрият разходите за инвестиции, които дружеството е направилно през 2020 г. и предстои да направи до края на 2021 г., както и възможност за направа на бъдеще инвестиции с цел подобряване качеството на услугата.

- Осигуряване на удобство за ползвателите на услугата за платено паркиране в района на „синя зона“.

        

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за движението по пътищата с тях.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Чл.27 (2) се изменя, както следва:

Чл.27 (2)Местата за паркиране по предходната алинея /Приложение 2/ се районират и се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и чрез надписи на водачите се указват условията за паркиране. Постоянно живущите в „синя зона“, които не са продали, преустроили и предоставили гаражите си за друго предназначение или не разполагат с такива, могат да закупят талон за определен район в „синя зона“ на стойност 10 лева с ДДС за месец или 120 лева с ДДС за година без гаранция за запазено паркомясто.

 

§2. Създава се нов чл.27 (2a) със следното съдържание:

Чл.27 (2a) Правото по чл.27, ал.2 от настоящата Наредба се прилага за един автомобил на обособен жилищен имот. За първия автомобил се заплаща сумата, определена по чл.27, ал.2, за втори автомобил лицата заплащат – 180.00 лв. /с вкл.ДДС/, а за трети и всеки следващ автомобил – 240.00 лв./с вкл.ДДС/ Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“ в съответствие с предходното изречение.“

 

§4. Чл.27 (3) се изменя, както следва:

Чл.27 (3) Юридическите и физическите лица, желаещи да ползват абонаментната система на паркиране закупуват абонаментен талон на стойност 1200 лева с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто в зона „Център“. За зона “А”, включваща останалата част от територията на града, юридическите и физическите лица заплащат абонаментен талон на стойност 600 лв. с ДДС, за срок от 1 година за конкретно паркомясто.

 

§5. Чл.27а (2) се изменя, както следва:

Чл.27а (1) Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са, както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 80.00  лв. /цялата „синя зона“/

3.За един месец в определен район на „синя зона“ – 20.00 лв. /по месторабота/

4.За една година – 540 лв./цялата „синя зона“/

 

 

§6. Приложение №2 /Списък на улици и пространство в „синя зона“/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се допълва, както следва:

 

Приложение №2 /Списък на улици и пространства в „синя зона“/:

1.Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр.- район А

2.Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр. - район Б

3.Ул.“Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр. - район А

4.Площад „Лебедан“ – 38 бр. - район А

5.Вход маг. „Лидл“ до вход  ОУ „Хр.Смирненски“ – 15 бр. – район А

6.Междублоково пространство ул. „В .Търново“, блок до военен стол. - район Б

7.Ул. „П.Р.Славейков“ от ул. „Еп.Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр. - район Г

8.Ул. „Враня“ – 12 бр. - район Г

9.Зоните по ул. „Кн.Богориди“ – 11 бр., ул. „Константин Фотинов“ – 10 бр. и ул. „Кавала“ – 15 бр. - район Г

10.Бул. „България“ – от кръстовище ул. „Драгоман“ до комплекс XXI век – 8 бр. - район Г

11.Ул. „Драгоман“ – от ул. „Ст.Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр. – район Г

12.Ул. „Ст.Караджа“ – от ул. „Македония“ до бул. „България“ – 10 бр. - район Г

13.Бул. „България“ от кръстовище с ул. „Вършец“ до стария хлебозавод – 20 бр. - район Г

14.Ул. „П.Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр. – район Б

15.Ул. „Хан Кубрат“ от  ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр. - район В

16.Пл.“Спартак“ – изток и запад – 49 бр. - район Г.

        

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

        

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.