ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО 
 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
 
от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на чл.10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Във връзка със зачестилите жалби в Община Хасково за вдигане на шум в нощните часове на деня и за осигуряване на спокойствие и отдих на гражданите, предлагам Общински съвет – Хасково да измени чл.10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. 
Необходимо е да се определят по-строги правила при използването на озвучителна техника в търговски обекти, особено в такива, които са разположени в сгради с режим на етажна собственост, както и  да се определи работното време и за обекти, в които имат разположени маси и столове на открито близо до жилищни райони. 
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково, както следва:
§1 Чл.10, ал. /1/ Общината определя работното време на магазинната мрежа, заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги, като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи спокойствието на живеещите в жилищните сгради от 22.00 до 07.00 ч. за зимния период и от 23.00 до 7.00 ч. за летния период.
/2/ За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 7.00 ч. до 22.00 ч. за зимния период и от 7.00 ч. до 23.00 ч. за летния период.
/3/ Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 2, като в този случай следва да представи протокол от РЗИ-Хасково или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.
/4/ При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите се приема посоченото в  ал. 2.
/5/ Кметът на Община Хасково може със Заповед едностранно  да промени работното време по ал. 3, ако в рамките на една година са констатирани:
 
1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от РЗИ-Хасково или лицензирина лаборатория;
              
2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или Общинска полиция - Хасково. 
/6/ Експлоатация на маси и столове за консумация на открито пред обекти се извършва само при условията на ал. /2/
/7/ Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.
/8/ Обявеното работно време е задължително за търговеца.
/9/ Забранява се на управителите, собствениците, ползвателите, наемателите и всички лица, които отговарят за вътрешния ред в питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и други, да допускат вдигане на шум и музика извън границите на търговския обект, нарушаващи тишината 24 часа от денонощието, с изключение на изрично разрешените случаи от общинска администрация. 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж. Георги Иванов/
 
 
Досегашен текст на чл.10 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имуществото на територията на Община Хасково
 
 
Чл.10 /1/ Общината определя работното време на магазинната мрежа, заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги, съгласувано с РПУ, като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи спокойствието на живеещите в жилищните сгради от 22.00 до 07.00 ч. за зимния период и от 23.00 до 7.00 ч. за летния период.
/2/ При определяне работното време на полунощните и нощни заведения на територията на общината, фирмите представят протокол от ХЕИ за замерване на шума, удостоверяващ, че не надвишава допустимите граници.
/3/ Контрол по спазване на работното време се осъществява от органите по търговия при общината и органите на РДВР.
/4/ Забранява се на управителите, собствениците, ползвателите, наемателите и всички лица, които отговарят за вътрешния ред в питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и други, да допускат вдигане на шум и музика извън границите на търговския обект, нарушаващи тишината 24 часа от денонощието, с изключение на изрично разрешените случаи от общинска администрация.