ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 27 АВГУСТ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2021 Г.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО“ ЕООД.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ХАСКОВО“ И СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛЕН КЛУБ САЯНА ХАСКОВО“ ВЪВ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „МЪЖЕ“ ЗА УЧАСТИЕ ПРЕЗ СЕЗОН 2021/2022 ГОДИНА.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.749.7 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №3 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.711.294 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО/.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №4 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.711.294 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО/.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72953.16.27 /ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР 72953.16.630/ ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ С.ТРАКИЕЦ, М. „СРЕЩУ СЕЛО“, ОБЩИНА ХАСКОВО“.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ НА ПИ 77195.730.242 – ПЪТ, Ж.Р. „ИЗГРЕВ“, ГР.ХАСКОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ.38 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО С ЦЕЛ УРЕГУЛИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЖИМ НА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 77195.726.76 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ  ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

16.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 23.08.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 24.08.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 25.08.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.

 

 

 

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и въведените временни противоепидемични мерки, съгласно Решение №547 от 28.07.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 27.08.2021 г. ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/