ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №399

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т.2 и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, Общински съвет - Хасково дава съгласие да бъде отдадено под наем общинско жилище на Н. Т., за срок не по-дълъг от две години, намиращо се на бул.“Илинден“ в гр.Хасково.


               

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/