ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №398

 

                       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.70, ал.1  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.13 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково:

1.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Помещения с площ 92,00 кв.м.,  находящи се на бул.“България“№164, гр.Хасково на Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ - гр.Хасково, със срок на ползване – 10 (десет) години.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/