ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №397

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 4 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     

254/696 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.445 по КК на гр.Хасково, целият с площ 696,00 кв.м., се продават на Селями Мехмед, за сумата от 7 250,00 лева без ДДС.         

 

 

 

 

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/