ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №396

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1.Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2.При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе при присъствена форма на работа  на 03.08.2021 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково (пл. „Свобода“ №5 зала „Марица“). Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -05.08.2021 г., 11,00 часа :

 

По точка 1: На основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково , не съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026г., като гласува „против“.

 

По точка 2: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Хасково, приема препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022г. в размер на 20 000 /двадесет хиляди / лв.

 

 

 

                       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/