ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №395

 

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения  по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
  2. Възлага на кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/