ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №392

 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 4 и във връзка чл.23, т.1 от Закона за регионалното развитие,  Общински съвет – Хасково:

  1. Приема План за интегрирано развитие на община Хасково за периода 2021-2027 г.
  2. Възлага на кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия в изпълнение на нормативните изисквания на чл.21, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/