ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №390

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с обшинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си и упълномощава управителя наСпециализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да открие процедура за набиране на оферти за финансов кредит за закупуване на линеен ускорител за нуждите на лечебното заведение, както и оферти за доставчици на линеен ускорител.

2. Финансовият кредит се погасява от „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково със собствени средства на дружеството.

3. Обезпечаването на финансовия кредит се осъществява от дружеството, като Община Хасково не поема ангажимент по обслужване и обезпечаване на отпуснатия финансов кредит на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/