ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №389

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет - Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2020 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД - гр. Хасково.

2. Не освобождава от отговорност управителя на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД - гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/