ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №386

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

        1. Приема годишния счетоводен отчет за 2020 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        2. Не освобождава от отговорност управителя на “Диагностично -консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

        3. Натрупаната печалба в размер на 92 373,09 лв.  към 31.12.2020 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

                       

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/