ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

         

РЕШЕНИЕ №381

 

           

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.56 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с §17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Хасково реши:

        1. Въвежда задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Хасково, считано от началото на учебната 2021/2022г.

        2.  Допуска задължително предучилищно образование за 5- и 6-годишните деца да се осъществява и в училищата на територията на община Хасково, които могат да осигурят условия за това.

        3. Предучилищното образование на територията на община Хасково се осъществява в общинските образователни институции, посочени в точка 1 и точка 2 на настоящото решение при стриктно спазване изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

        4. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/