ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №380

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация в обхвата на ПИ №77195.116.78 с НТП – полски път и №77195.704.482 – пасище, мера, публична общинска собственост на Община Хасково.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ №77195.116.78, №77195.704.482 и част от поземлени имоти №77195.113.436 с НТП – полски път, №77195.113.435 с НТП – полски път, №77195.127.80 с НТП – полски път, №77195.127.30 – полски път и №77195.127.29 – полски път.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/