СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 28.06.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 28.07.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.