ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 30 ЮЛИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЦАТА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2020 Г.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО ДА ПОЛЗВА БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО ДА ПОЛЗВА БАНКОВ КРЕДИТ И ОВЪРДРАФТ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2021-2027 Г.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 – „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО /ФМ НА ЕИП/, 2014-2021 Г.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО /ФМ НА ЕИП/ 2014-2021 Г.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО /ФМ НА ЕИП/ 2014-2021 Г.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ХАСКОВО.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.445 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „МЕСТА“ №46/.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИТЕ ФОНДА, В КОИТО СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2021/2022 Г.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ВЪВ ВИДА ТЕРИТОРИЯ И НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68692.11.508 И 68692.11.509  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО ЧЛ.16А ОТ ЗУТ ЗА ПИ 77195.127.32, 77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 И ЗА ЧАСТИ ОТ ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО; ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/, СЪГЛАСНО ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПИ С НОМЕРА 77195.127.11, ОТ 77195.127.14 ДО 77195.127.16, ОТ 77195.127.23 ДО 77195.127.27, 77195.127.29, ОТ 77195.127.44 ДО 77195.127.51, ОТ 77195.127.56 ДО 77195.127.61, ОТ 77195.127.64 ДО 77195.127.69, ОТ 77195.127.73 ДО 77195.127.78, 77195.127.81 ОТ 77195.127.83 ДО 77195.127.104, ОТ 77195.128.25 ДО 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, ОТ 77195.128.40 ДО 77195.128.49, ОТ 77195.128.70 ДО 77195.128.77, ОТ 77195.128.80 ДО 77195.128.88, ОТ 77195.128.90 ДО 77195.128.92, ОТ 77195.128.98 ДО 77195.128.100, 77195.128.102, ОТ 77195.128.106 ДО 77195.128.112, 77195.128.115, 77195.128.118,, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО; ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/, СЪГЛАСНО ЧЛ.17, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗУТ ЗА ПИ С НОМЕРА 77195.128.113 И 77195.128.114, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕГУЛАЦИЯ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 77195.127.16, ЧАСТ ОТ ПИ 77195.127.29, ПИ 77195.127.11 И ПИ 77195.127.15 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО: ПИ 77195.127.16 С НТП НИВА, НА ЧАСТ ОТ ПИ 77195.127.29 С НТП ПАСИЩЕ, ПИ 77195.20.61 С НТП СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ, 77195.127.34 С НТП СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ, 77195.127.32 С НТП СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ С ЦЕЛ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР.ХАСКОВО.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V „ЗА ПОЩА“, КВ.28 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.116.78 С НТП – ПОЛСКИ ПЪТ И №77195.704.482 – ПАСИЩЕ, МЕРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПИ №77195.113.78, №77195.704.482 И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.113.436 С НТП – ПОЛСКИ ПЪТ, №77195.113.435 С НТП – ПОЛСКИ ПЪТ, №77195.127.80 С НТП – ПОЛСКИ ПЪТ, №77195.127.30 – ПОЛСКИ ПЪТ И №77195.127.29 – ПОЛСКИ ПЪТ.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ НА ВАНЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР МИЛУШЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ НА БОРИС МЛАДЕНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“ – ПОСМЪРТНО.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ  ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ 2021 Г. ДО М.ЮНИ 2021 Г. ВКЛ.

 

31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 26.07.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика            - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 18.00 ч.

 

 

На 27.07.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                          - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                      - 17.00 ч.

 

 

На 28.07.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                        - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                        - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.30 ч.

 

 

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и въведените временни противоепидемични мерки, съгласно Решение №426 от 26.05.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 30.07.2021 г. ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

        

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/