ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Във връзка с въвеждане на задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца на територията на община Хасково, съгласно §17 от ЗИДЗПУО, считано от началото на учебната 2021/2022г.  е необходимо да бъдат направени и съответните изменения и допълнения в Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, както следва:

 

  1. Чл.2, ал.1 придобива следната редакция: „Предучилищното образование се осъществява от детските градини в община Хасково, а задължителното предучилищно образование - и от училищата за 5 и 6- годишните деца, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.“
  2. В чл.4, ал.1 текста „навършване на 5-годишна възраст на детето“ се заменя с: „навършване на 4-годишна възраст на детето“.
  3. Чл.6, ал. 3 придобива следната редакция: “Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група.“
  4. В чл.19 текста  „ (в трета и четвърта възрастова група)“ се заменя с: „(във втора, трета и четвърта възрастова група)“.
  5. В чл.23, ал.4 текста „първа и втора възрастова група“ се изменя така: „първа възрастова група“.

 

 

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

            Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/(ДВ бр. 82 от 18.09.2020г.) предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата на 4-годишна възраст до началото на учебната 2023/2024г., като в този срок, общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. Съгласно §17 от ЗИДЗПУО, по решение на общините, задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок.  Със вземането на решение от Общинския съвет - Хасково за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца е необходимо условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, съгласно чл.59 от  ЗПУО, да бъдат приведени в съответствие с него.

Предвид факта, че предлаганите изменения, доколкото същите са в изпълнение и на основание настъпилите промени в ЗПУО, с оглед обстоятелството, че предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково е свързан само и единствено с определяне на категориите деца в задължителното предучилищно образование, се предлага проектът да бъде предоставен за обществени консултации, при условията на чл.26 от ЗНА.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково е  регламентиране на  условията и реда за записване, отписване и преместване на 4-годишните деца в общинските детски градини, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система.

 

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

За прилагането на изменението в Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства.

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултата, който се очаква от наличието на ясни правила и процедури при които се осъществява записване, отписване и преместване на 4-годишните деца в общинските детски градини.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

 

                                                              Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.59, ал.1 и чл.61 от ЗПУО, Общински съвет - Хасково:

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, както следва:

§1. В Глава първа  „Общи положения“ чл.2, ал.1 придобива следната редакция: „Предучилищното образование се осъществява от детските градини в община Хасково, а задължителното предучилищно образование - и от училищата за 5 и 6- годишните деца, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.“

§2. В Глава първа  „Общи положения“ текста в чл.4, ал.1 „навършване на 5-годишна възраст на детето“ се заменя с: „навършване на 4-годишна възраст на детето“.

§3. В Глава трета „Записване за предучилищно образование в общинскитедетски градини и общинските училища от община Хасково“ чл.6, ал. 3 придобива следната редакция: “Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група.“

§4. В Глава пета „Преместване и отписване на деца от общинските детски градини и от общинските училища в община Хасково с подготвителни групи“  в чл.19 текста  „ (в трета и четвърта възрастова група)“ се заменя с: „(във втора, трета и четвърта възрастова група)“.

§5. В  Глава шеста „Мерки за обхващане на всички деца за предучилищно образование“ в чл.23, ал.4 текста „първа и втора възрастова група“ се изменя така: „първа възрастова група“.

§6. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 15.09.2021г.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС