ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №375

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация по ул. „Полковник Веселин Вълков“, ж.р. „Кенана“ в участъка й пред ПИ 77195.702.652 и ПИ 77195.702.653 по КК на гр.Хасково. Изменението се изразява в проектиране на уличната регулация по североизточните имотни граници на посочените имоти.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/