ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №374

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1, чл.21, ал.5 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общнски съвет – Хасково дава съгласие за изменение и на плана за застрояване – проектиране на свързано ниско застрояване между УПИ IX, УПИ IV и УПИ V в кв.7 ИИЗ, по регулационния план на гр.Хасково. С плана се променя само начина на застрояване, без да се променят останалите характеристики на застрояването.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/