ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №371

 

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.716.568 по КК на гр.Хасково /ул.“Банска“/, с площ 1832,00 кв.м., с начална тръжна цена 65 750,00 лева без ДДС.

През имота преминава кабел средно напрежение със сервитутна зона от 4 м. /по 2м. от двете страни/. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутната зона.

 

2.Поземлен имот с идентификатор 77195.703.888 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Кенана“/, с площ 666,00 кв.м., с начална тръжна цена 23 250,00 лева без ДДС.

 

3.Поземлен имот с идентификатор 77195.708.464 по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/, с площ 327,00 кв.м., с начална тръжна цена 5 166,67 лева без ДДС.

През територията на имота преминава закрит напоителен канал Р-3-стоманобетонови тръби Ф1250 мм, собственост на Напоителни системи – клон Хасково. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутната зона.

        

4.Поземлен имот с идентификатор 77195.705.520 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Куба“/, с площ 302,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 916,67 лева без ДДС

 В близост до имота преминава водопровод. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутната зона.

 

5.УПИ IV за промишлени нужди в кв.1 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 2761,00 кв.м., с начална тръжна цена 21 250,00 без ДДС.

В североизточната част на имота преминава сервитут на канал. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутната зона.

 

 

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/