ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №369

 

 

            На основание  чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС във   връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1,т.1 от ЗОС и чл.54, ал.1, т.1 и чл.56, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет-Хасково прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез делба на съсобствен поземлен имот, както следва:

  1. Във връзка с чл.56, ал.1, т.3 от НУРОС, новообразуваните Поземлени имоти с идентификатори 77195.746.668, с площ по скица 54 кв.м. и 77195.746.670, с площ по скица 64 кв.м., остават в собственост на Община Хасково.
  2. Във връзка с чл.55, ал.1, т.2 от НУРОС, ПИ с идентификатор 77195.746.669, с площ по скица 2 223 кв.м. се възлага в собственост на Бейтула Адем и Зехра Адем срещу заплащане дела на Общината, представляващ 223 /2223 идеални части от новообразуван ПИ с идентификатор 77195.746.669. Сумата, която следва да се заплати, е в размер на 4083.33 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, ведно с всички дължими данъци и такси.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/