ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №367

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

 

108/608 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.171 по КК на гр.Хасково, целият с площ 608,00 кв.м., се продават на Шенол  Факи за сумата от 3,000 лева без ДДС.         

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                       /Таня Захариева/