ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №18

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.06.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №365

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

 

1815/39095 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.80 по КК на гр.Хасково, /ИИЗ/, целият с площ 39 095,00 кв.м. се продават на Костадин  Благоев, за сумата от 44 750,00 лева без ДДС.         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева